mobile-menu-open

Algemene voorwaarden

In deze voorwaarden wordt Mobiflow, de merknaam onder Optimile BVBA, gevestigd te 9000 Gent aan de Sassevaartstraat 46/204, met ondernemingsnummer 0648.837.849 aangeduid als Mobiflow en haar contractspartner als Klant.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de diensten bepaald in artikel 2 die de Gebruiker van Mobiflow afneemt. Bij elke dienst afzonderlijk zullen de algemene voorwaarden voor de dienst in kwestie ook moeten geaccepteerd worden.
Door de registratie op het platform van Mobiflow en het ondertekenen van de overeenkomst en/of het betalen van de facturen van Mobiflow aanvaardt de Gebruiker deze algemene voorwaarden.

 • Diensten van Mobiflow

Afhankelijk van het type abonnement, een eventuele waarborg of voorschot, het type voorafbetaalde gebruikswaarde, of de periode gedurende dewelke een Klant reeds Klant is, biedt Mobiflow de mogelijkheid aan de Klant gebruik te laten maken van verschillende diensten in België. Meer info vindt u op de website www.mobiflow.be.

Mobiflow zorgt dat de Klant met verschillende middelen de diensten kan activeren en stelt hiervoor de nodige applicaties beschikbaar. Deze informatie is beschikbaar op de website.

Mobiflow stelt een persoonlijk platform ter beschikking aan de Klant, waarmee Klant zijn gebruik en verbruik kan opvolgen en beheren. Op basis van de werkelijk geregistreerde tijd en het verbruik ontvangt de Klant, rekening houdend met de toepasselijke tarifering van de dienst, een afrekening dewelke aan Mobiflow dient betaald te worden.

 • Producten van Mobiflow

Betreft het gamma van diensten dat door Mobiflow wordt aangeboden via diverse kanalen.

 • Toegang diensten

De Klant die toegang wenst te hebben tot de Diensten moet :
a. ofwel zijn Abonnementsaanvraag invullen via de App.
b.ofwel zich registreren op de website van Mobiflow (www.mobiflow.be).

3.1 Mobiflow mag aan elke Klant de voorlegging vragen van bijkomende stukken die de kredietwaardigheid van de Klant staven.

3.2 Mobiflow kan weigeren om gevolg te geven aan een Abonnementsaanvraag of aan een vraag tot activering van een bijkomende Dienst indien, ondermeer, (i) de Klant zijn verplichtingen die voortvloeien uit een andere overeenkomst met Mobiflow niet naleeft, of (ii) de toegang tot de Dienst niet onder bevredigende technische voorwaarden kan worden gerealiseerd, of (iii) indien de Klant is opgenomen in de bestanden vermeld in artikel 10.

3.3 Mobiflow heeft het recht om, vóór de aanvaarding van de Abonnementsaanvraag de betaling van een waarborg of van een voorschot te vragen aan de Klant. Een waarborg kan gevraagd worden wanneer uit de kredietcontrole voorafgaand aan de aanvaarding van de Overeenkomst en uit de door de Klant verstrekte objectieve gegevens blijkt dat de Klant zich financieel geen intensief gebruik van de oplaadstations kan veroorloven. Een betaalde waarborg wordt aan de Klant die zijn contractuele verplichtingen nakomt, terugbetaald vanaf de derde maand na de datum van betaling van de waarborg aan Mobiflow, door middel van schuldvergelijking tussen enerzijds het bedrag van de terug te betalen waarborg en anderzijds de door de Klant verschuldigde facturen. Mobiflow kan tijdens de uitvoering van de Overeenkomst een voorschot vragen wanneer blijkt dat de Klant een of meer Diensten gebruikt op een wijze die zou kunnen resulteren in een hoge facturatie. Het maximale bedrag dat Mobiflow als voorschot kan vragen, bedraagt het bedrag dat nog niet is betaald op het ogenblik dat het voorschot wordt gevraagd. Dit bedrag kan nagegaan worden via de Mobiflow helpdesk. Een betaald voorschot wordt steeds verrekend met de eerstvolgende facturen aan de Klant en brengt geen interest op. De Klant kan bij de Mobiflow helpdesk meer informatie krijgen over de gevallen waarin een waarborg of voorschot kan worden gevraagd.

3.4 Bij elke dienst afzonderlijk zullen de algemene voorwaarden voor de dienst in kwestie ook moeten geaccepteerd worden.

 • Rechten, verplichtingen en aansprakelijkheid van de Klant

4.1 Informatie
4.1.1 De Klant erkent vóór het afsluiten van de Overeenkomst alle vereiste informatie te hebben ontvangen met betrekking tot de Diensten en de Producten.

4.1.2 De Klant zal elke wijziging in de informatie die hij aan Mobiflow heeft opgegeven bij het activeren van de Diensten of daarna (bv. een nieuw adres, een nieuwe maatschappelijke naam, nieuw mobiel telefoonnummer, nieuw e-mailadres of een nieuw rekeningnummer voor bankdomiciliëring) onmiddellijk schriftelijk melden aan Mobiflow. Kosten die voortvloeien uit de niet naleving van deze verplichting, zullen integraal door de Klant moeten worden betaald.

4.1.3 De Gebruiker heeft het recht af te zien van de dienstenovereenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op het ontvangen van de geschreven bevestiging van de dienstenovereenkomst. Indien de klant evenwel ondertussen reeds gebruik zou hebben gemaakt van de diensten van Mobiflow (opladingen, gebruik, verbruik) dan zal de vergoeding verschuldigd voor het gebruik van deze diensten evenwel kunnen worden aangerekend aan de klant.

4.2 Aansprakelijkheid
4.2.1 De Klant blijft als enige verantwoordelijk ten opzichte van Mobiflow voor de uitvoering van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst.
4.2.2 De Klant is aansprakelijk voor alle schade die Mobiflow lijdt ten gevolge van een inbreuk door de Klant op één van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

4.3 Identificatiemiddelen
4.3.1 De Klant mag de identificatiemiddelen en bijhorende programma’s, die hem al dan niet door Mobiflow worden ter beschikking gesteld, niet afstaan, uitlenen, verhuren, verkopen, commercialiseren, beschadigen of vernietigen. De Klant blijft in elk geval als enige verantwoordelijk ten opzichte van Mobiflow voor de uitvoering van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst. De Klant moet de identificatiemiddelen als een goede huisvader gebruiken. Elke poging tot kopiëren van de technische identificatiegegevens van de activatiemiddelen en elk frauduleus gebruik ervan is verboden, en zal aanleiding geven tot het intrekken van de toegang tot de diensten onverminderd de andere maatregelen die Mobiflow kan nemen jegens de Klant.

4.3.2 In geval van verlies, diefstal of beschadiging van de identificatiemiddelen blijft de Klant aansprakelijk voor het gebruik en de betaling van de gemaakte kosten, totdat de Klant de schorsing van het betreffende identificatiemiddel(en) heeft gevraagd aan Mobiflow. Bij dit verzoek moet de Klant zich kunnen identificeren als rechtmatig bezitter van desbetreffend middel. Dit verzoek dient schriftelijk bevestigd te worden door de Klant binnen de acht (8) dagen na de telefonische melding. Op verzoek van Mobiflow, moet de Klant het nummer van het proces-verbaal van aangifte van het verlies of de diefstal bij de politie meedelen. Tijdens de schorsing blijven eventuele Abonnementsgelden verschuldigd. Op aanvraag van de Klant en mits betaling van de kost ervan bezorgt Mobiflow een nieuw identificatiemiddel aan de Klant. In voorkomend geval behoudt de klant de resterende waarde. Als het, om gelijk welke reden, niet mogelijk is voor Mobiflow de schorsing van het Abonnement van de Klant binnen een redelijke termijn op te heffen, zullen gedurende de bijkomende tijdspanne pro rata temporis geen Abonnementsgelden aan de Klant worden aangerekend.

De Klant aanvaardt dat de diensten automatisch en zonder enige voorafgaande waarschuwing kunnen worden geblokkeerd en dat dergelijk gebruik Mobiflow het recht geeft om de Diensten onmiddellijk en zonder enige voorafgaande waarschuwing te schorsen en/of te beëindigen.

4.4 (De-)Activatiehandelingen

4.4.1 De Klant erkent alle informatie over de verschillende (de)activatiehandelingen te hebben ingewonnen op de website, de Appof via de helpdesk.

4.4.2 Elke dienst dient ge(des)activeerd te worden volgens de algemene voorwaarden van de desbetreffende dienst.

4.4.3 Indien, als gevolg van een storing van het mobiele telefoonplatform, afmelding bij het Mobiflow-platform niet kan geschieden, dan kan afmelding gebeuren via gebruik van het telefoonnummer. Afmelding via telefoon wordt uitsluitend aanvaard indien afmelding omwille van een technische storing niet mogelijk is.

4.4.4 De in het Mobiflow-platform geregistreerde gemaakte kosten van de Klant is bindend voor de bedragen welke op factuur in rekening worden gebracht bij de Klant. Mobiflow kan de bedragen periodiek innen, door middel van een automatische bank- of creditcarddomiciliëring, waarvoor de Klant Mobiflow heeft gemachtigd, alsmede op andere daarvoor overeengekomen wijze.

 • Tarieven – Prijsindexering

5.1 De Tarieven zijn zijn dienstspecifiek, tijdsgebonden en vrij aanpasbaar. De tarieven kunnen bekeken worden op de website van Mobiflow of op de App.Mobiflow is niet verantwoordelijk voor het correct afficheren van de prijzen. Enkel de prijzen vermeld op de website en de prijzen vermeld via de App.

 • Aansprakelijkheid van Mobiflow

6.1 Mobiflow verbindt zich ertoe om alle redelijke middelen aan te wenden om elke storing voor de Klant te voorkomen en om, in geval er zich toch storingen zouden voordoen, alle redelijke maatregelen te nemen om de door de Klant geleden schade te beperken. De Klant begrijpt en aanvaardt dat Mobiflow niet aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade die de Klant lijdt tengevolge van (gedeeltelijk) externe factoren en/of handelingen van de Klant zelf of derden, waaronder ondermeer, doch niet beperkt tot :
a) storingen of kwaliteitsgebreken van de Diensten wegens externe factoren (zoals bijvoorbeeld : storingen of kwaliteitsgebreken in netwerken en installaties van derden die door Mobiflow worden gebruikt ; storingen of kwaliteitsgebreken ten gevolge van obstakels die draadloze communicatie bemoeilijken)
b) maatregelen opgelegd door Belgische of Europese overheden ;
b) genotstoornis te wijten aan onderhouds-, verbeterings- en/of uitbreidingswerken van het Netwerk, of andere installaties van Mobiflow ;
c) het slecht of foutief gebruik van de Diensten door de Klant ;
d) de onaangepastheid van het voertuig, de slechte werking van de (mobiele) telefoon, de computer, de modem, toebehoren of in het algemeen de apparatuur van de Klant. In geval van slechte werking van, of afstellingproblemen in verband met zijn apparatuur (bv. Smartphone, oplaadkabel, voertuig, enz.) moet de Klant zich uitsluitend tot de verkoper of fabrikant van die apparatuur wenden, en niet tot Mobiflow ;
e) het gebruik door de Klant van een (mobiele) telefoon, computer of modem (i) in strijd met de gebruiksaanwijzing of de Overeenkomst, of (ii) die niet werd goedgekeurd overeenkomstig de toepasselijke normen, of (iii) zonder de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen tegen virussen, inbraken door derden etc ;
f) de tussenkomst van derden niettegenstaande de veiligheidsmaatregelen van Mobiflow;
g) het gebruik of misbruik van het paswoord van de Klant (i) tengevolge van de vrijwillige of onvrijwillige kennisgeving van dit paswoord aan een derde.

6.2 In geen geval kan Mobiflow aansprakelijk worden gesteld voor de onrechtstreekse en/of gevolgschade die de Klant lijdt uit hoofde van de Overeenkomst, zoals ondermeer, doch niet beperkt tot verlies van winst of omzet, onderbreking van activiteiten, verlies of beschadiging van gegevens enz.

6.3 Mobiflow kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor :
a. de inhoud, de integriteit of de juistheid van de gegevens verstuurd via de Diensten en de informatie door derden geleverd of toegankelijk via de Diensten ;
b. een eventuele schending van de vertrouwelijkheid van de gegevens verstuurd via de Diensten ;
c. de schade aan of het verlies van de gegevens verstuurd via de Diensten.

6.4 Inzake de levering van de Diensten heeft Mobiflow slechts een inspanningsverbintenis. Mobiflow zal alle redelijke middelen aanwenden om de toegang tot, de veiligheid, de betrouwbaarheid en de goede werking van de Diensten zo ongestoord mogelijk te laten verlopen. Mobiflow bepaalt zelf de technisch meest aangewezen middelen om de Diensten te leveren, maar heeft geen enkele verplichting om het Netwerk uit te breiden of de netwerkcapaciteit te verhogen. Mobiflow garandeert geen continu en ongestoord gebruik van de Diensten, noch de zekerheid dat alle door middel van de daarvoor geschikte mobiele apparatuur verzonden en ontvangen gegevens ononderbroken, in de juiste vorm en binnen een bepaalde tijdspanne afgeleverd kunnen worden. Indien gebruik wordt gemaakt van het internet of vergelijkbare netwerken kunnen storingen en/of de niet beschikbaarheid van de verbindingen met het publieke internet en/of andere telecommunicatienetwerken het gebruik van sommige Diensten belemmeren.

6.5 Behalve in geval van bedrog of ernstige fout van Mobiflow of van een van haar werknemers, en onverminderd toepasselijke dwingende wettelijke bepalingen, is de aansprakelijkheid van Mobiflow in het algemeen, en voor elk geval waarin zij eventueel aansprakelijk zou kunnen worden gesteld, beperkt tot een maximum van 50 euro per gebeurtenis met een maximum van 100 euro per jaar, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Een recht op schadevergoeding vervalt indien dit recht niet binnen 3 maanden nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan, aanhangig is gemaakt.

6.6 De netwerkdekking en de beschikbaarheid van de dienst door Mobiflow in België zijn volledig afhankelijk van de operators die de diensten aanbieden, en Mobiflow kan daarom geenszins verantwoordelijk worden gesteld in geval van storing of van onvoldoende kwaliteit van de Diensten hiervan.

6.7 Mobiflow kan nooit verantwoordelijk worden gesteld bij verkeerd gebruik of bij storing die het gebruik kan veroorzaken op medisch apparatuur.

6.8 Mobiflow kan niet garanderen dat de parkeerplaats aan het door de Klant gereserveerde oplaadstation beschikbaar is.

 • Aankoop van een Product – Garanties

7.1 Elk Product, zoals bedoeld in artikel 3 wordt eigendom van de Klant vanaf de aankoop ervan door de Klant. De Klant draagt vanaf dat ogenblik het risico van diefstal of verlies van het Product, en kan in dit verband geen enkel recht doen gelden ten opzichte van Mobiflow. Niettegenstaande het feit dat de Klant eigenaar is van het Product, is het hem verboden de specifieke kenmerken ervan te wijzigen. In geval van miskenning van dit verbod, zal de goede werking van de Dienst niet meer gegarandeerd kunnen worden.

7.2 Indien de Abonnementsaanvraag van de Klant geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd of indien het Abonnement van de Klant wordt geschorst door Mobiflow overeenkomstig deze Algemene voorwaarden, heeft de Klant geen recht op teruggave of terugbetaling van de prijs van het door hem eerder aangekochte Product (bijvoorbeeld een laadkabel).

 • Facturatie en betaling

8.1 De klant ontvangt facturen van Mobiflow. Afhankelijk van de optie die de klant gekozen heeft, zal er een gedetailleerde gebruikshistoriek aan toegevoegd worden.

8.2 De Klant heeft nooit recht op enige terugbetaling van de niet opgebruikte voorafbetaalde diensten.

8.3 In geval van tariefwijzigingen door Mobiflow of in geval van migratie door de Klant van een bepaald type van dienst naar een ander type van dienst (verandering van Tariefplan), worden de gewijzigde tarieven pro rata temporis toegepast en aangerekend. In geval van wijziging van een Tariefplan op verzoek van de Klant, zal het gewijzigd tarief van toepassing worden na de verzending van de eerste factuur volgend op het verzoek, tenzij het verzoek wordt gedaan in de periode tijdens dewelke een factuur wordt opgemaakt, in welk geval het gewijzigd tarief pas van toepassing zal zijn na de verzending van de daaropvolgende factuur. Hetzelfde geldt indien de Klant nieuwe of bijkomende diensten aanvraagt.

8.4 De Klant aanvaardt dat de kost van roamingdiensten meerdere maanden na de datum van het leveren van de roamingdienst kan gefactureerd worden, vermits Mobiflow hiervoor de informatie van de andere betrokken operatoren dient af te wachten.

8.5 De factuur wordt aan de Klant in één (1) exemplaar verzonden. Voor zover deze faciliteit beschikbaar is, en de Klant hiertoe zijn voorafgaande goedkeuring heeft gegeven of Mobiflow verzocht heeft om via bankdomiciliering te betalen, mag deze verzending gebeuren via elektronische weg. De Klant kan altijd terugkeren naar een klassieke facturatie op papier. In dat geval kan hij ook altijd, mits betaling van het door Mobiflow opgegeven bedrag, één of meerdere duplicaten van de factuur aanvragen.

8.6 Alle gefactureerde bedragen zijn betaalbaar binnen de op de factuur gepreciseerde termijn en, bij gebreke aan een dergelijke termijn, binnen de veertien (14) dagen na factuurdatum, door middel van één van de volgende betaalmiddelen :
• bankoverschrijving of postoverschrijving ;
• bankdomiciliëring, via het invullen van de daartoe bestemde coupon gevoegd bij het aanvraagformulier of elk ander daarvoor dienend document ;
• voor sommige Diensten : kredietkaartdomiciliëring Visa, MasterCard, American Express, via het invullen van het formulier ter beschikking gesteld door Mobiflow.
Voor het gebruik van andere betaalmiddelen kunnen bijkomende kosten aangerekend worden door Mobiflow. De gebruiker betaalt het geldende tarief voor de aanmaak van de factuur (thans 1, 50 euro incl.BTW/factuur).

8.7 Als Mobiflow geen betaling ontvangt van de gefactureerde bedragen binnen de gepreciseerde betalingstermijn, gelden vanaf het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege verwijlinteresten ten belope van de wettelijke interestvoet vermenigvuldigd met 1,5. Bovendien kan Mobiflow een forfaitaire schadevergoeding aanrekenen ten belope van 15% van de gefactureerde bedragen die niet betaald werden op vervaldag, met een minimum van 60,00 euro, onverminderd het recht op een rechtsplegingsvergoeding.

8.8 De betwisting van een factuur van Mobiflow dient, op straffe van onontvankelijkheid, binnen éna factuurdatum per aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan Mobiflow. Deze mogelijkheid doet geen afbreuk aan de verplichting van de Klant om deze factuur binnen de normale termijn te betalen, behalve bij een gegronde schriftelijke geformuleerde reden door de Klant van het gefactureerde bedrag. De Klant is niettemin verplicht om het niet-betwiste bedrag van de gefactureerde Diensten te betalen, net zoals de daaropvolgende facturen indien zij geen aanleiding geven tot betwisting.

8.9 Indien blijkt dat een te hoog bedrag werd aangerekend aan de Klant en dit door de Klant werd betaald, wordt het verschil, voor zover mogelijk, gecompenseerd met de bedragen gefactureerd in de daaropvolgende facturen. Mobiflow is geen interesten op dit bedrag verschuldigd aan de klant.

8.10 In het geval van voorafbetaalde gebruikswaarde, en tenzij anders werd overeengekomen, aanvaardt de Klant dat de voorafbetaalde gebruikswaarde geldig blijft voor een periode van twaalf (12) maanden volgend op de aankoop van de gebruikswaarde. Een wijziging van de toepasselijke algemene voorwaarden door Mobiflow zal in geen geval de rechten van de Klant verminderen met betrekking tot gebruikswaarde die vóór de wijziging werd aangekocht. Op voorafbetaalde gebruikswaarde die werd aangekocht vóór de inwerkingtreding van de gewijzigde algemene voorwaarden, blijven de vroegere algemene voorwaarden van kracht tot de volgende herlading die na de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden plaatsvindt. De Klant wordt geacht de gewijzigde algemene voorwaarden te hebben aanvaard enkel en alleen door het aankopen van nieuwe voorafbetaalde gebruikswaarde.

 • Inwerkingtreding en opzegging van het Abonnement – schorsing van de Diensten

9.1 Aanvang en duur van het Abonnement
Het Abonnement van een Klant vangt aan bij de activering van het Abonnement maar die Klant is gebonden door zijn Abonnementsaanvraag van zodra hij die heeft ondertekend. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, heeft het abonnement een looptijd van drie jaar.

9.2 Schorsing van de Diensten

9.2.1 Door Mobiflow
Mobiflow kan de Diensten (met inbegrip van de bijkomende diensten, de opties en/of de roaming), na het versturen van een voorafgaande kennisgeving aan de Klant, geheel of gedeeltelijk weigeren of schorsen in elk van de volgende gevallen :

   • indien de Klant zijn verplichtingen onder de Overeenkomst niet naleeft, of indien hij gebruik maakt van de Diensten in strijd met de geldende wettelijke en/of reglementaire bepalingen ;
   • in geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van het factuurbedrag voor een Dienst/product binnen de betalingstermijn, of in geval van insolvabiliteit of vermoeden van kennelijke insolvabiliteit ;
   • in geval van fraude, of van vermoeden van kennelijke fraude ; • indien de Klant foute, onvolledige of valse informatie gaf bij de Abonnementsaanvraag, de wijziging van deze informatie niet meedeelde ;
   • indien de Klant weigerde om binnen de gepreciseerde termijn de bepaalde waarborg of voorschot te betalen ;
   • indien Mobiflow vaststelt dat het voertuig, de (mobiele) telefoon, de computer, de modem of een andere installatie die de Klant gebruikt, storingen kan veroorzaken op het Netwerk of niet goedgekeurd is overeenkomstig de toepasselijke normen ;
   • op grond van de wettelijk bepaalde verplichte vereisten in verband met het Netwerk of de installaties van Mobiflow ;
   • in geval van niet-naleving door de Klant van zijn verplichtingen onder een andere overeenkomst met Mobif• low;
   • in geval de klant de oplaadinfrastructuur niet als een goed huisvader gebruikt.

Mobiflow kan de Diensten ook met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk schorsen in de volgende gevallen :

   • op grond van wettelijk bepaalde vereisten ;
   • in geval de goede werking van het Netwerk of haar installaties in gevaar wordt gebracht ;
   • in geval van contractbreuk of niet-betaling ;
   • in geval van ontdekte of vermoede fraude die van dergelijke aard is dat het niet schorsen van de Diensten voor Mobiflow en/of voor derden ernstige gevolgen zou kunnen hebben ;
   • in geval van faillissement, verzoek om uitstel van betaling, vereffening of ontbinding van de Klant, of van een onherstelbare inbreuk op de Overeenkomst. In geval van schorsing met onmiddellijke ingang zonder voorafgaande kennisgeving, zal Mobiflow op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de Klant binnen de drie (3) werkdagen na ontvangst van de aanvraag de nodige uitleg verschaffen. In de hogervermelde gevallen van schorsing heeft de Klant geen recht op enige schadevergoeding vanwege Mobiflow, behoudens in geval van een onterechte of ongegronde schorsing. Daarnaast blijft de Klant gehouden aan zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, betalingsverplichtingen inbegrepen. Terzake erkent en aanvaardt de Klant dat tijdens de periode van schorsing van de Diensten eventuele Abonnementsgelden of minimum gebruikswaarden verschuldigd blijven. In geval van een onterechte schorsing zal de Klant een kredietnota ontvangen voor de eventuele Abonnementsgelden of minimum gebruikswaarden die hem tijdens de periode van schorsing zijn gefactureerd. De schorsing wordt opgeheven zodra Mobiflow het bewijs ontvangt dat de situatie is geregulariseerd. De kosten van deactivering en activering kunnen aan de Klant aangerekend worden.
   • indien de klant de oplaadinfrastructuur niet als een goede huisvader gebruikt

9.2.2 Door de Klant
De Klant kan om redenen die hem eigen zijn (bijvoorbeeld : lang verblijf in buitenland of in ziekenhuis), Mobiflow schriftelijk gemotiveerd verzoeken om de Diensten gedurende een bepaalde periode te schorsen. Eventuele nog niet verlopen abonnementsgelden of minimum gebruikswaarden worden opnieuw geactiveerd na de schorsingsperiode. Een schorsing kan maximaal zes (6) maanden duren en wordt enkel opgeheven na een uitdrukkelijk schriftelijk (per fax of aangetekende post) verzoek hiertoe door de Klant aan Mobiflow. Deze bepaling is niet van toepassing in geval de Klant meent de Overeenkomst te moeten opzeggen of schorsen omdat Mobiflow zijn verplichtingen onder de Overeenkomst niet zou zijn nagekomen.

9.3 Opzegging van het Abonnement

9.3.1 Door Mobiflow

9.3.1.1 Mobiflow heeft het recht om bij aangetekend schrijven het Abonnement eenzijdig te beëindigen middels een opzegtermijn van vijftien (15) kalenderdagen :

   • Indien de schorsing van de Diensten zoals bepaald in artikel 10.2.1. vijftien (15) dagen voortduurt;
   • Indien de Klant een inbreuk op de Overeenkomst niet heeft hersteld binnen de vijftien (15) dagen na hiertoe in gebreke te zijn gesteld door Mobiflow.
   • In geval van faillissement, verzoek om uitstel van betaling, vereffening of ontbinding van de Klant, of van een onherstelbare inbreuk op de Overeenkomsen dit zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst.

9.3.1.2 In geval van overmacht heeft Mobiflow het recht de Diensten te laten stopzetten, zonder enige kost of schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de klant. Zo wordt een overwachte en substantiële verandering in omgevingsfactoren (vb. marktsituatie, fiscale maatregelen, juridische maatregelen, enz.) aanzien als een geval van overmacht.

9.3.1.3 De opzegging van het Abonnement door Mobiflow overeenkomstig de artikelen 10.3.1. geeft de Klant geen recht op schadevergoeding, van welke aard ook, en doet geen afbreuk aan de verplichting van de Klant tot betaling van de verschuldigde bedragen.

9.3.2 Door de Klant

9.3.2.1 De Klant kan een Abonnement van onbepaalde duur bij aangetekend schrijven beëindigen middels een opzegtermijn van drie (3) maand.

9.3.2.2 Een Abonnement van bepaalde duur wordt na einddatum automatisch verlengd voor onbepaalde duur, tenzij de Klant dit Abonnement minstens drie maand vóór die einddatum opzegt bij aangetekend schrijven.

9.3.2.3 Indien de Klant het Abonnement eenzijdig verbreekt vóór het verstrijken van de bepaalde duur, dient hij een vergoeding te betalen die gelijk is aan de Abonnementsgelden of minimum gebruikswaarden voor de periode lopend tot aan het einde van de bepaalde duur. Indien echter de Overeenkomst een duur van langer dan vijftien (15) maanden heeft, zal de door de Consument verschuldigde vergoeding berekend worden alsof de Consument gebonden was door een overeenkomst met een bepaalde duur van vijftien (15) maanden.

9.3.2.4 Bij een door Mobiflow voorgestelde wijziging van de Algemene voorwaarden, andere dan met betrekking tot het toepasselijke tarief, heeft de Klant het recht om zonder boete het Abonnement middels een aangetekende brief op te zeggen uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de inwerkingtreding van de wijziging. Indien de tariefverhoging of de wijziging van Algemene voorwaarden enkel betrekking heeft op een bepaalde bijkomende Dienst, beperkt het recht van de Klant zich tot de mogelijkheid om op dezelfde manier en onder dezelfde voorwaarden de betreffende bijkomende Dienst op te zeggen.

9.3.2.5 Na elke verbreking van de Overeenkomst heeft Mobiflow het recht de gegevens die eventueel zijn opgeslagen door (of in opdracht van) Mobiflow voor de Klant te verwijderen (onder meer elektronische berichten, persoonlijke homepagina’s, enz.). De Klant moet dus, regelmatig en op een aparte server, alle gegevens bewaren waarvan hij het opslaan aan Mobiflow heeft toevertrouwd.

 • Wijzigingen door Mobiflow

10.1 Mobiflow zal de Klant ten minste één maand voor de inwerkingtreding van een wijziging van de Overeenkomst, of van een wijziging van de technische kenmerken van de Mobiflow Diensten, naar behoren in kennis stellen indien de voorziene wijziging of verhoging implicaties heeft voor de Klant. Na verloop van deze termijn wordt de klant geacht te hebben ingestemd met deze wijzigingen.
De Algemene voorwaarden en de tarieven kunnen steeds worden geraadpleegd op de website www.Mobiflow.be.

10.2 De Klant die gebruikt maakt van Diensten door middel van voorafbetaalde gebruikswaarden en die de wijziging van de Overeenkomst of van de technische kenmerken niet aanvaardt, zal in geen geval recht hebben op terugbetaling van de reeds gekochte voorafbetaalde gebruikswaarden. De Klant die voorafbetaalde gebruikswaarden oplaadt nadat de wijzigingen waren aangekondigd, wordt onweerlegbaar vermoed de wijzigingen te hebben aanvaard.

10.3 Indien de wijziging van de Overeenkomst door Mobiflow voor de Klant tot gevolg heeft dat het onmogelijk is om de voorafbetaalde gebruikswaarden die hij nog ter beschikking heeft te gebruiken, dan zal Mobiflow enkel verplicht zijn om de onbruikbaar geworden voorafbetaalde gebruikswaarden te vervangen door nieuwe voorafbetaalde gebruikswaarden met dezelfde waarde. De Klant zal in geen geval recht hebben op de terugbetaling van de onbruikbaar geworden voorafbetaalde gebruikswaarden.

 • Overdracht van de Overeenkomst

11.1 Mobiflow kan haar rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde zonder de instemming van de Klant. Deze overdracht kan evenwel geen vermindering van de garanties van de Klant tot gevolg hebben.

11.2 De Klant kan zijn rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst slechts aan een derde overdragen, geheel dan wel gedeeltelijk, mits (i) de voorafgaande en schriftelijke instemming van Mobiflow, en (ii) zowel de Klant als de overnemer het hiertoe bestemde Mobiflow overdrachtformulier volledig ingevuld en ondertekend aan Mobiflow overgemaakt hebben.

 • Handtekening van de Klant

Tenzij in deze Algemene voorwaarden een andere vorm van kennisgeving wordt voorgeschreven zal een kennisgeving door de Klant per telefax of elektronische post als een schriftelijke kennisgeving door de Klant worden beschouwd. Indien Mobiflow twijfels heeft omtrent de authenticiteit van die kennisgeving zal Mobiflow de Klant zonder verwijl verzoeken om een origineel ondertekend exemplaar na te zenden en zal Mobiflow het recht hebben om geen verder gevolg aan die kennisgeving te geven zolang hij het origineel ondertekend document niet ontvangen heeft.

 • Persoonsgegevens – Bescherming van de privacy

13.1 De gegevens van persoonlijke aard, daarin begrepen de elektronische gegevens (e-mailadres, telefoonnummer, login code, paswoord enz.) die de Klant aan Mobiflow meedeelt of die Mobiflow toekent aan de Klant, en de gegevens met betrekking tot oplaad-, parkeersessies en kWh-volumes, locatie en tijdstip van de sessies, worden opgenomen in de gegevensbestanden van Mobiflow. Mobiflow is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens en de daarbij horende gegevensbestanden bevinden zich op de servers van Mobiflow of van elke andere onderneming die door Mobiflow wordt aangesteld voor de verwerking van de gegevens verbonden aan de door Mobiflow geleverde diensten. De verwerking van deze gegevens is onderworpen aan de bepalingen van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992, en van de wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005. Deze gegevens, die gedeeld mogen worden met andere vennootschappen van de groep en/of met vennootschappen waarmee Mobiflow een overeenkomst voor levering van diensten heeft afgesloten, worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst (onder meer het opslaan van tekst- en stemberichten of het aanbieden van locatiegebonden diensten), Klantenbeheer (zoals het opstellen en verzenden van facturen, opvolging, ontvangst, nazicht en eventueel invordering van betalingen, beheer van geschillen), fraudepreventie en het voorkomen en opsporen van inbreuken, evenals marketing en marktonderzoek met betrekking tot de Diensten en Producten. In het laatste geval mogen de gegevens aan marktonderzoeksbureaus meegedeeld worden. De gegevens van voormalige Klanten kunnen gedurende een periode van twee jaren na beëindiging van het Abonnement van de Klant worden gebruikt om de voormalige Klant op de hoogte te houden van de nieuwe producten en diensten en promoties van Mobiflow. Mits een gedateerd en ondertekend verzoek aan het adres van de maatschappelijke zetel van Mobiflow, kan de Klant inzage hebben in de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en in de bestanden van Mobiflow opgenomen zijn, en hun wijziging vragen. Op dezelfde manier kan de Klant zich verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens, inclusief zijn elektronische gegevens, voor marketing- en marktonderzoeksdoeleinden. In het kader van haar wettelijke verplichting hulpdiensten en gerechtelijke instanties bij te staan, behoudt Mobiflow zich het recht voor bepaalde persoonlijke gegevens aan de overheid of aan daartoe bevoegde personen mee te delen. In het kader van fraudepreventie en het voorkomen van inbreuken, kan Mobiflow de gegevens die door de Klant verstrekt zijn, aftoetsen aan de gegevens die zij in haar eigen bestanden heeft of aan de gegevens in de bestanden van andere vennootschappen. Mobiflow mag de persoonlijke gegevens van Klanten die niet zouden voldoen aan hun contractuele verplichtingen zelf, of met de hulp van een derde onderneming naar keuze, verwerken en bewaren en deze overmaken aan andere vennootschappen van de Groep waartoe Mobiflow behoort. Verschillende persoonsgegevens (bijvoorbeeld localisatiegegevens) kunnen door Mobiflow worden anoniem gemaakt (waardoor zij geen persoonsgegevens meer zijn) en die anonieme gegevens kunnen door Mobiflow worden gebruikt voor statistische doeleinden, worden doorgegeven aan derden of gecommercialiseerd. Door zijn gegevens van persoonlijke aard mee te delen, geeft de Klant Mobiflow uitdrukkelijk de toestemming om over te gaan tot de verwerkingen die hierboven beschreven worden, met het oog op de hierboven beschreven doeleinden. De Klant kan omtrent de gegevensbanken die het voorwerp zijn van het huidige artikel ook bijkomende informatie verkrijgen door zich te richten tot het Openbaar Register van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (www.privacycommission.be).

13.2 De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat oproepen van en naar Mobiflow voor doeleinden van training en controle kunnen worden meebeluisterd door andere werknemers of consultants van Mobiflow dan het rechtstreekse aanspreekpunt van de Klant, of kunnen worden opgenomen om als bewijs te dienen van commerciële transacties.

13.3 De Klant aanvaardt dat Mobiflow op verzoek van gelijk welke bevoegde overheid, kennis neemt van de inhoud van de communicaties die het voorwerp uitmaken van een klacht of van een betwisting, en die inhoud in voorkomend geval overmaakt aan die instanties.

13.4 Verzamelen van connectiegegevens: wanneer u op onze website surft, registreren wij automatisch informatie over de verbinding die u maakt met onze website. Deze informatie omvat o.a. uw IP-adres, het tijdstip waarop u de website bezoekt, het type browser dat u gebruikt en de pagina’s die u bekijkt.

13.5 Cookies: op onze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een bestandje dat vanuit de server van de website op de harde schijf van uw computer terechtkomt wanneer u de website raadpleegt. De cookies van de site bevatten geen gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Indien u geen cookies wenst te aanvaarden kan u deze via uw browser weigeren.

 • Vragen, klachten en geschillen

14.1 De Klant kan met schriftelijke vragen en klachten betreffende de Diensten of met meldingen van diefstal, verlies of defect van een RFID-klantenkaart, toestel terecht bij de klantendienst van Mobiflow die instaat voor het betreffende Product of de Dienst.

14.2 Mobiflow verbindt zich ertoe om de problemen waarvan zij op de hoogte wordt gebracht en waaraan zij kan verhelpen, binnen een redelijke termijn op te lossen.

 • Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle geschillen welke tussen partijen ontstaan naar aanleiding van de Diensten zullen worden beslecht naar Belgisch recht en worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Gent. Alvorens hun toevlucht te nemen tot de rechtbank zullen Partijen evenwel te goeder trouw onderhandelen om hun geschil in der minne te regelen.

De vennootschap Mobiflow bvba kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele drukfouten of enige andere vergissingen in deze uitgave. De kenmerken van de producten en diensten kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de algemene voorwaarden van Mobiflow voor meer gedetailleerde informatie.